ศึกษานิเทศก์ ประจำโรงเรียน

ทุกโรงเรียนในสังกัด
สพป.อุทัยธานี เขต ๑

กลุ่มโรงเรียนเมืองพระชนกจักรี/กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสะแกกรัง (บางส่วน)

1. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

2. โรงเรียนวัดอัมพวัน

3. โรงเรียนอุโปสถาราม

4. โรงเรียนวัดจักษา

5. โรงเรียนวัดหาดทนง

กลุ่มโรงเรียนเมืองพระชนกจักรี (บางส่วน)

1. โรงเรียนวัดหนองตางู

2. โรงเรียนวัดบุญลือ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์)

3. โรงเรียนวัดบุญลือ(อุเทศประชาสรรค์) (เรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์)

4. โรงเรียนวัดตานาด (เรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์)

5. โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์) (เรียนรวมโรงเรีนอนุบาลวัดหนองเต่า

6. โรงเรียนวัดหนองแก

7. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า

8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

9. โรงเรียนวัดเนื้อร้อน


กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสะแกกรัง  (บางส่วน)

1. โรงเรียนบ้านท่าซุง

2. โรงเรียนบ้านดงยางใต้

3. โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง

4. โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี

5. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

กลุ่มโรงเรียนทวารวดี

1. โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

2. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 (ขยายโอกาสฯ)  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

3. โรงเรียนวัดท่าโพ

4. โรงเรียนวัดดอนกลอย

5. โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง)

6. โรงเรียนวัดหนองแฟบ

7. โรงเรียนหนองระแหงเหนือ (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง)

8. โรงเรียนบ้านปากดง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

9. โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง

กลุ่มโรงเรียนอุดมศึกษา

1. โรงเรียนบ้านคอดยาง

2. โรงเรียนบ้านหนองขุยฯ

3. โรงเรียนบ้านหนองแห้ว

4. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

5. โรงเรียนบ้านเนินเคว่า

กลุ่มโรงเรียนอุดมศึกษา

1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ

2. โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา)

3. โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย

4. โรงเรียนบ้านหนองเมน

กลุ่มโรงเรียนเสมาประสิทธิ์

1. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2. โรงเรียนบ้านวังเตย

3. โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี

4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่

5. โรงเรียนวัดเขาปฐวี

6. โรงเรียนวัดตลุกดู่

7. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษษ

8. โรงเรียนวัดหนองสระ

9. โรงเรียนวัดดงพิกุล (เรียนรวมโรงเรียนวัดหนองสระ)


กลุ่มโรงเรียนบึงคอกช้าง

1. โรงเรียนบ้านหนองรัก

2. โรงเรียนบ้านวังเกษตร (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

3. โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง

4. โรงเรียนบ้านทุ่งมน (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

5. โรงเรียนบ้านหนองเข้

6. โรงเรียนวัดวังบุญ

7. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

8. โรงเรียนบ้านคลองข่อย (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

กลุ่มโรงเรียนสว่างสมบูรณ์

1. โรงเรียนบ้านบ่อยาง

2. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

3. โรงเรียนบ้านเขาผาลาด

4. โรงเรียนบ้านหนองกี่  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

5. โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ

6. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

7. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

8. โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

กลุ่มโรงเรียนสว่างแจ้งสบายใจ

1. โรงเรียนวัดดอนหวาย

2. โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์

3. โรงเรียนบ้านเนินก้าว

4. โรงเรียนบ้านหนองยายดา (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์/วัดดงแขวน)

5. โรงเรียนวัดดงแขวน

6. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง

7. โรงเรียนบ้านหนองแว่น

8. โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง

9. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)