คำสั่งมอบหมายงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ได้มีคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ข้าราชการรับผิดชอบ
ลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-----------------------

 

คำสั่งที่ 38/2555 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  คลิก
คำสั่งที่ 437/2556  ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556     คลิก
คำสั่งที่ 342/2557 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  คลิก
คำสั่งที่ 96/2558 (เพิ่มเติม)  5 มีนาคม พ.ศ. 2558  คลิก
คำสั่งที่ 447/2558  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คลิก
คำสั่ง ที่ 400/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิก
คำสั่งที่  69/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  คลิก
ำสั่งที่ 281/2561 ลงวันที่  14  ธันวาคม พ.ศ. 2561 คลิก
คำสั่งที่ 233/2562  ลงวันที่ 8  ตุลาคม พ.ศ. 2562  คลิก
คำสั่งที่ 28/2563  ลงวันที่ 11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  คลิก
คำสั่งที่ 59/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  คลิก
คำสั่งที่ 59/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  คลิก
คำสั่งที่ 162/2565  ลงวันที่   24 มิถุนายน 2565  คลิก
คำสั่งที่ 251/2565  ลงวันที่   26 กันยายน 2565  คลิก
คำสั่งที่ 348/2565  ลงวันที่   14 ธันวาคม 2565 คลิก
คำสั่งที่ 607/2566  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  คลิก (ล่าสุด)