คู่มือปฏิบัติงาน

นายธงชัย  มั่นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่/ระดับชาติ

คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ จัดทำโดย สพฐ.

นางจินดาพร  แสงแก้ว
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
งานแนะแนว,การงานอาชีพ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้,เด็กที่มีความสามารถพิเศษ,เพศวิถีและทักษะชีวิต, Active Leaning  
คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมโอษฐ
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ , กรอบหลักสูตรท้องถิ่น , การประเมินคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา, สังคมศึกษาฯ
คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวปทุมรัตน์  สีธูป
ศึกษานิเทศก์

นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
สุขศึกษาและพละศึกษา,เพศวิถีและทักษะชีวิต,พัฒนาผูู้เรียน,งานนิเทศ ,การศึกษาพิเศษ   
คู่มือปฏิบัติงาน

นางนิลุบล  กลั่นเขตรกิจ
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
งานวิจัย,  บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย,การประมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย,พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย,
คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวอัมพร   วัฒนวิกย์กิจ
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การสอบ O-NET, SchoolMIS  คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวบุญรักษา  ราสี
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์, อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์,ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล,พัฒนาเครื่องมือวัดฯ,ส่งเสริมพัฒนาครูสร้างเครื่องมือวัดฯ,การประเมินคุณภาพผู้เรียน,การทดสอบ PISA, การสอบ NT,RT,อัจฉริยภาพฯ  คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
สิ่งแวดล้อม,ห้องสมุด,ค่ายเยาวชนฯ,สื่อการเรียนการสอน,ฯลฯ, DLTV/DLIT,สาระศิลปะ,ทักษะอาชีพนักเรียน,การมีงานทำระหว่างเรียน,จัดหาสื่อพัฒนาคู่ด้าน ICT, ดูแลระบบ OBEC Content Center,

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวกนกรัชต์  โตเกิด
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
ภาษาต่างประเทศ,การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน,อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา,การใช้หลักสูตร MEP/EP,การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ  
คู่มือปฏิบัติงาน

นาธนวัฒน์  ทองวิชิต
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไทย ,การอ่านตามแนวพระจริยวัตร,การใช้หลักสูตร,อ่านออก เขียนได้,พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสุนีย์  สมพงษ์
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก, สารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์,แข่งขันนานาชาติฯ,วิจัยประกันฯ, บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา,STEM ศึกษา และ Coding, แข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นานาชาติ, โรงเรียนปลอดขยะ,ห้องเรียนสีขาว,มาตรฐานสากล
คู่มือปฏิบัติงาน

นายนิสรรค์  นาควิสุทธิ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน
(ตำแหน่งเลขที่ อ.44)

งานธุรการ
การดูระบบงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศฯ,ทะเบียนหนังสือส่ง,ทะเบียนคำสั่ง,การมอบหมายงานฯในหน้าที่ให้ข้าราชการในกลุ่มนิเทศฯ , จัดทำ WebSite,ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางเพจ FB .จัดทำวารสารข่าวฉบับรายเดือน,ควบครุภัณฑ์ภายในกลุ่มฯ, การขออนุมัติซ่อมวัสดุของกลุ่มฯ,เบิกวัสดุใช้ภายในกลุ่มนิเทศฯ,
คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานระบบ AMSS++ (SmartAREA)

นางสาวดวงพร  หีบแก้ว 
ตำแหน่งเลขที่ อ.43
จพง.ธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ
การดูระบบงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศฯ,ทะเบียนหนังสือรับ,การเวียนหนังสือ,สวัสดิการกลุ่มฯ, การจัดประชุมฯภายในกลุ่ม,จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในงานราชการ,ควบคุมการไปราชการของบุคลากรในภายในกลุ่มฯ และแจ้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทราบ
คู่มือปฏิบัติงาน