รายงานการประชุม
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ /๒๕๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง   สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ /๒๕๖๗ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒  สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒  สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗   เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

การประชุมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๔  สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒  สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑  
คลิก

การประชุมปี พ.ศ. ๒๕๖

การประชุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔