ระเบียบ/กฎหมาย

-กฎหมายการศึกษา

-ระเบียบ ข้อบังคับ

กระทรวงศึกษาธิการ

:: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (ยกเลิกแล้ว)

:: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

:: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  

:: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา

   ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552

:: ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน..ฯ

:: ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมฯ พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534

:: ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552

:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2543 (ยกเลิกแล้ว)

:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538

:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

:: ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559

:: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

:: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

   พ.ศ.2548

สพฐ.

:: ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็น

   นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551

:: ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ

   หรือการดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

:: หลักเกณฑ์การตรวจสอบกำกับติดตามดูแลและรายงานผลการใช้อำนาจของ

   ผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551

สำนักนายกรัฐมนตรี

:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

:: ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

:: เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ

:: ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545

:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการจัดทำและการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติฯ...พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536

:: ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524

:: ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2546

:: ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2544

   ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532

:: ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง

   พ.ศ.2546

:: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542

:: ว่าดวยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

:: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-6)

:: ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552

:: ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544

:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542

:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

   พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544

:: ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527

:: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

:: ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530

:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2535

:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2538

:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541

:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2545

:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ พ.ศ.2524

:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่2)พ.ศ.2544

:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่3)พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่4)พ.ศ.2548

ก.พ.

:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

ก.ค.ศ.

:: ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา

   ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552

:: ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

   ทางการศึกษา พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551

กระทรวงการคลัง(หรือกรมบัญชีกลาง)

:: การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

:: ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย

   หรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิกเพิกถอน..ฯ พ.ศ.2551

:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่3)ุ พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528

:: ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

   และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551

:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2549

:: ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546

:: ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546

;; ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

อื่นๆ

:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526

:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539

:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับท ี่4) พ.ศ.2548

:: ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ)

;; ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2539 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )

:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )

คุรุสภา

:: ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547


: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระราชบัญญัติ

รวม พ.ร.บ.

:: คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙

:: คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙

:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ พ.ศ.2542

:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549

:: การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522

:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533

:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553  

:: การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526

:: การพนัน พุทธศักราช 2478

:: การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

:: การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

:: การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545

:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553

:: การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

:: ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

:: คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

:: คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554

:: คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

:: เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

:: เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

:: เครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482(ยกเลิกแล้ว)

:: เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482

:: เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502

:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

   ทางการศึกษา พ.ศ.2547

:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำปหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

   ทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

;; เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

   (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

   และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547)

:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551

:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554

:: จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478

:: จดทะเบียนครอบครัว(ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2482

:: จดทะเบียนครอบครัว(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533

:: ชื่อบุคคล พ.ศ.2505

:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530

   (แก้ไขให้หญิงหม้ายโดยความตายของสามีมีสิทธิเลือกใช้นามสกุล)

:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

:: ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

:: บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526

:: บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2542

:: บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

:: บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551

:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542

:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  

:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2550(แก้ไข)

:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่2) พ.ศ.2549

:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550

:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่4) พ.ศ.2550

:: ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

:: พนักงานอัยการ พ.ศ.2498

:: ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534

:: มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540

:: ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546

:: ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

:: ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2522

:: ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

:: ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535

:: ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 (ยกเลิกแล้ว)

:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551

:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553

:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว)

:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

:: ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521

:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553

:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ.2535

:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่3) พ.ศ.2536

:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่4) พ.ศ.2543

: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545

:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่6) พ.ศ.2546

:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่7) พ.ศ.2550

:: โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

:: ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550

:: ลูกเสือ พ.ศ.2551

:: วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518

:: ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540

:: ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471

:: ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

:: ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

:: ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542

:: ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน

   ที่มิใช่หน่วยราชการ พ.ศ.2534

:: ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

:: วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

:: สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ..ฯพ.ศ.2546

:: ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

:: ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

:: ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521

:: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

:: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา

:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ พ.ศ.2535

:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2535

:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่3) พ.ศ.2539

:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่4) พ.ศ.2549

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2527

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2528

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ.2529

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2534

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2541

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่7) พ.ศ.2548

:: ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547

:: ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2550

: เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง

   ของส่วนราชการ พ.ศ.2551

:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523

:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532

:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533

:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534

:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548

:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

:: เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547

:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

:: ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521

:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

-คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง


:: คำสั่ง คสช. 11/2559

:: คำสั่ง คสช. 12/2559

:: คำสั่ง คสช. 16/2560

:: คำสั่ง คสช. 17/2560

:: คำสั่ง คสช. 19/2560

:: ขอโอนพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ  กฎหมาย สมศ.
คลิกเข้าดูรายละเอียด