ภาพกิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายศุพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ จัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรทั้งหมด

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีสถานศึกษาส่งดังนี้ ขนาดใหญ่โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดดอนกลอยและโรงเรียนบ้านคลองข่อย โดย สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด จัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรทั้งหมด

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ดำเนินการโดย ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ และคณะ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน) ผู้เข้ารับการอบรมฯ ผู้บริหารหรือคุณครูที่รับผิดชอบ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คำนิยมที่ดีให้กับนักเรียนสร้างนิสัย ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นประชาธิปไตยมีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข วิทยากร นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นายโฆษิต รักษาทรัพย์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๓๓ แห่ง วิทยากรโดย นายธงชัย มันสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

กันยายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) ครูผู้สอนชั้น ป.๑-ป.๓ วิทยาศาสตร์คุณครูในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปสอนนักเรียน อบรมระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เป็นการพบปะกับศึกษานิเทศก์ใหม่ 8 ท่าน ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ กำกับดูแลกลุ่มนิเทศฯ ร่วมประชุมพูดคุย ดูรูปทั้งหมด


๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะครูและผู้บริหารจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๒ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และสพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ในการส่งตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ทั้ง ๘ ท่าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูรูปทั้งหมด

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นายไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย และนำความรู้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เฉพาะกิจ เพื่อวางแผนและวิเคราะห์งาน เพื่อเตรียมรับศึกษานิเทศก์ใหม่ ณ ห้องรับรอง ฅ สำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูรูปทั้งหมด


๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนการจัดอบรมให้แก่คุณครู ประชุม ณ ห้องรับรอง ฅ สำราญ สพ.อุทัยธานี เขต ๒ ดูรูปทั้งหมด

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียน (๓๓ แห่ง) วิทยากรโดยท่านประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี) สพป.ชลบุรี เขต ๒ ดูรูปทั้งหมด

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต ๑ มอบหมายให้ นางจินดาพร แสงแก้ว และนางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ พาคณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนวัดวังบุญ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดูรูปทั้งหมด

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานประกวดผลงานดีเด่น Coding “CODING Achievements Awards” มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังนี้ ๑)โรงเรียนบ้านหนองแว่น ๒)วังเกษตรและ ๓)บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗ จัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จิตศึกษา” ให้กับบุคลากรและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดวังบุญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังบุญและศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองกุลา อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานพิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียน Eco - School ผ่านระบบ Zoom Meeting

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ ร่วมประเมินครูผู้ช่วยของโรงเรียนบ้านหนองเมน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑

แต่งตั้งให้นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์และนายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ของสถานศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี) ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อน.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูผู้สอนปฐมวัย จากโรงเรียนในสังกัดจัดอบรมวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยากร น.ส.นันทิดา ด้วงอ่วม วิทยากรแกนนำท้องถิ่นและคณะ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจัดแข่งขันใน ๕ กิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทน สพท. จัด ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อน.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยจัดร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดอบรมวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยากรโดย ผอ.ศกศ.ลำปาง และคณะ จัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทีมวิทยากรและครูพี่เลี้ยง โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ" ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนการจัดค่ายนักเรียนที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐ น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และการมอบหมายงานในหน้าที่ของ ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ไปช่วยราชการ สพฐ. เป็นเวลา ๑ ปี ณ รับรอง ฅ สำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สพฐ. ต้องการให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามที่หลักสูตรกำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learing Loss) โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอย่างชัดเจนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยเพื่อก้าวสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนำแนวทางการประชุมแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.0๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ ช่องทางดังนี้ ๑. www.obect.tv ๒.wwwyoutube.com/obectvonline ๓. www.facebook.com/obectvonline

๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) และสะเต็มศึกษา(STEM Education) ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือปีที่ ๖ ตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) สะเต็มศึกษา (STEM Education) และการเตรียมพร้อมประเมิน PISA ๒๐๒๒ โปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยากรได้แก่ นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแว่น นายอภิวัฒน์ สืบสาย ผอ.โรงเรียนวัดตลุกดู่ และคณะ ระว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพทั้งหมด

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐ น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และการมอบหมายงานในหน้าที่ของ ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ไปช่วยราชการ สพฐ. เป็นเวลา ๑ ปี ณ รับรอง ฅ สำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สพฐ. ต้องการให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามที่หลักสูตรกำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learing Loss) โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอย่างชัดเจนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยเพื่อก้าวสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนำแนวทางการประชุมแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.0๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ ช่องทางดังนี้ ๑. www.obect.tv ๒.wwwyoutube.com/obectvonline ๓. www.facebook.com/obectvonline

๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) และสะเต็มศึกษา(STEM Education) ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือปีที่ ๖ ตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) สะเต็มศึกษา (STEM Education) และการเตรียมพร้อมประเมิน PISA ๒๐๒๒ โปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยากรได้แก่ นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแว่น นายอภิวัฒน์ สืบสาย ผอ.โรงเรียนวัดตลุกดู่ และคณะ ระว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพทั้งหมด

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “นิเทศภายใน เราไม่ทิ้งกัน” นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้กล่าวรายงาน ดำเนินรายการโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ชี้แจงในเรื่องของการนิเทศติดตามการพัฒนาเครือข่ายนิเทศโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ผ่านการดำเนินงานฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery ผ่าน Google Meet ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ ๑ ท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศแบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการนิเทศฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง ฅ สำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อักษรเสือ ร่วมพบปะพูดคุยและปรึกษาการงานในภาระกิจของกลุ่มนิเทศฯ ที่กำลังจะดำเนินการต่อไป เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องรับรอง ฅ สำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้การสอบแบบ Active Learning ตามหลักการพหุปัญญา วันที่ ๒-๓ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัด อบรมระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้การสอบแบบ Active Learning ตามหลักการพหุปัญญาประธาน ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบแรกระดับ สพท.) มีนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าแข่งขันแยกเป็น คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ๑๔ คน คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ๑ คน และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ๒๔ คน โดยมี ศน.วิเชียร คนึงหมาย ศน.จินดาพร แสงแก้ว และ ศน.ณฐกมล พูลเขตรกรม ดำเนินการกำกับดูแลการสอบแข่งขัน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมาย ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ แต่งตั้งให้ดำเนินการกรอกผลการประเมินนักเรียนบุคคล การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐษน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรม "ลองทำดู...หนูทำได้" นักเรียนชั้น ป.๒ ลายมือสวยยกชั้น ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรม "ลองทำดู...หนูทำได้" นักเรียนชั้น ป.๒ ลายมือสวยยกชั้น โดยมี นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมนี้ ดำเนินการโดย ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการนิเทศการติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมี รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ทั้ง ๓ ท่าน ร่วมรับฟังการรายงานฯ ณ ห้องรับรองคนสำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อการสอนในหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" (Train the Trainer) ให้แก่เครือข่ายครูแกนนำ เพื่อขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดำเนินรายการ โดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ดูรูปทั้งหมด

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.จินดาพร แสงแก้ว ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ ของครูโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี ดูรูปทั้งหมด

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.แสงแข คงห้วยรับเชิญร่วมเป็นวิทยากร โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนา Symposium PLC ตอนที่ 3 ของคณะครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยองในระบบออนไลน์

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบนโยบายให้ ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการประเมินลายมือสวยยกชั้น (WT) นักเรียนชั้น ป.๒ โรงเรียนในสังกัดและส่งมอบให้โรงเรียนรับไปดำเนินการ ณ ห้องคนสำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูรูปทั้งหมด

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อการสอนในหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" (Train the Trainer) ให้แก่เครือข่ายครูแกนนำ เพื่อขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดำเนินรายการ โดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ดูรูปทั้งหมด

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.วิเชียร คนึงหมาย ดำเนินการมอบหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนที่ได้รับบริจาคจาก บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด เพื่อมอบต่อให้แก่โรงเรียนในสังกัด ตามที่ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พิจารณาคัดเลือกจำนวน ๑๐ โรงเรียน ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูรูปทั้งหมด

๒,๑๔,๒๒,๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบนโยบาย ศน.จินดาพร แสงแก้ว ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในกลุ่มลุ่มน้ำสะแกกรัง คลิกดูภาพทั้งหมด

๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบนโยบายให้ ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมสังเกตการณ์ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของโรงเรียนในกลุ่มเมืองพระชนกจัก คลิกดูภาพทั้งหมด

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบให้ ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่ (AT-Online) เพื่อประเมินนักเรียนในระดับชั้น ป.๔ ป.๕ ม.๑ และ ม.๒ ภาคบ่าย รองฯ อุทัย คำสีหา พบปะและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสะแสกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งในระดับ "ศูนย์สอบ" และ "สนามสอบ" เพื่อดำเนินการฯ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสนามสอบ ภาพกิจกรรมวันที่ 12 ภาพกิจกรรมวันที่ ๑๓

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมตรวจรับเอกสารการจัดสอบที่ สทศ. จัดส่งให้ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เพื่อนำไปดำเนินการจัดสอบในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานร่วมรับและจัดเรียงเป็นสนามสอบ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการทอสบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ "ระดับสนามสอบ" (ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ กรรมการฝ่ายพยาบาลและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์) เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ ประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ "ระดับสนามสอบ" (ประธานสนามสอบ กรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ) เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จัดประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ "ระดับศูนย์สอบ" เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จัดประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.จินดาพร แสงแก้ว และครูโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ดแอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ศน.วิเชียร คนึงหมาย ออกนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ KADUM Model (ระยะเริ่มต้น) เพื่อเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตประสงค์ ณ เช้า-โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า/โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง บ่าย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน/โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ (๒๖ มกราคม ๒๕๖๕) เช้า โรงเรียนบ้านสวนขวัญ/โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง บ่าย โรงเรียนวัดเขาปฐวี (๒๗ มกราคม ๒๕๖๕) เช้า โรงเรียนบ้านบ่อยาง/โรงเรียนวัดหนองตะเคียน บ่าย โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๕)

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา
จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด การจัดทำเครื่องมือการนิเทศเพื่อนำไปใช้การนิเทศฯ ดำเนินการโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศน.จินดาพร แสงแก้ว ประชุมออนไลน์ การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) สำหรับครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครูโรงเรียนเรียนรวมและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และสามารถนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพร.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนยบายการพัฒนาคุณภาพการ์ศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วางแผ่นประสานเชื่อมโยงแนวิทางพัฒนา

งานด้านนิทศการศึกษาให้กับศึกษานิทศก์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๑) สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ร่วมเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ปี 2565 กลุ่มโรงเรียนบึงคอกช้าง ว

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียน ๑๑ แห่ง และมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรและกรรมการประเมินโครงงานฯ โดยมีทีมผู้บริหาร สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดทำเวทีพิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" กำหนดมีขึ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑


๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์คำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.จินดาพร แสงแก้ว เป็นตัวแทนร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ ในการประชุมหารือติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานการป้องกั้นและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เพื่อวางแผน กระบวนการ ดำเนินงาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย รองฯไพโรจน์ อักษรเสือ เพื่อรับทราบและพิจารณางานที่จะดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (Covid-๑๙) ของกลุ่มนิเทศฯ เพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ดูรูปทั้งหมด

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ดำเนินการประชุมครูชาวต่างชาติในการจัดทำสื่อการฟังภาษาอังกฤษ ในโครงการสื่อการเรียนรู้ ในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ของ สพฐ. โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โครงการ MEP นำครูต่างชาติจิตอาสาจัดทำสื่อการฟังภาษาอังกกฤษ รายชื่อครูจิตอาสา : ๑. Sou Xiong ซู เซียง ๒. Mary Jane Lucio แมรี่ เจน ลูชิโอ ๓. Sofia Alexandra Ribas Hom Costa
E Silva โซเฟีย อเล็กซานดรา ซิลวา ณ ห้องรับรองคนสำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประถมศึกษา) ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๒ นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ อดีตศึกษานิเทศก์ นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ และนางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ณ โรงเรียนวัดดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวรสริน แก้วมะคำ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สว่างอารมณ์ ร่วมเป็นวิทยากรพลังจิตอาสานำเสนอวิธีการสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โครงการสัมมนาครูอาเชียนรูปแบบเว็บบินาร์ ครั้งที่ ๓ (ASEAN TEACHER WEBINAR SERIES) จัดโดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ และให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนเข้าร่วมสัมมนา

15 ตุลาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านและงานที่จะต้องดำเนินต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูภาพทั้งหมด

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธนี เขต ๑ เพื่อให้บุคลากรใน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และสร้างจุดแข็งให้เกิดความยั่งยืน ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม วันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ บุคลากร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพบปะและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับศึกษานิเทศก์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด