ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

22 กันยายน 2564 ทีมงานคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมออนไลน์ ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย วันที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL ดูภาพทั้งหมด

21 กันยายน 2564 นายศุภพงษา
จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมออนไลน์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL ซึ่งมีกำหนดอบรมออนไลน์ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2564
ดูภาพทั้งหมด

20 กันยายน 2564 นายศุภพงษา
จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL
ดูภาพทั้งหมด15 กันยายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมออนไลน์ KRADUM MODEL ที่มีกำหนดอบรมในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 ดูภาพทั้งหมด


10 กันยายน 2564 นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัด ระดับปฐมวัย 10 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 แห่ง ประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูภาพทั้งหมด

2 กันยายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คุณครูผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการโดยนายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพทั้งหมด


9 กันยายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคลิบวีดีโอ ผ่านระบบออนไลน์ ดูภาพทั้งหมด


1 กันยายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์การทบทวนและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเช้า โรงเรียนในอำเภอเมืองอุทัยธานี และทัพทัน ภาคบ่าย โรงเรียนในอำเภอหนองขาหย่างและสว่างอารมณ์ วิทยากรประกอบด้วย นายอุทัย คำสีหา นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet ดูภาพทั้งหมด


25 สิงหาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาออนไลน์อิงผู้เชี่ยวชาญ(Sonnoisseuship) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL ดำเนินการโดย นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี และนายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google meet

นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมทางไกลโรงเรียนในความรับผิดชอบ เปลี่ยนจาการลงพื้่นที่เก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษา ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

2 กรกฎาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ ประเมินนางสาวสกุลรัตน์ บุญล้ำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าโพ พร้อมด้วย ผอ.สุภาพร สถิตย์พงศ์ และ
ครูสุรัตน์ ประนิคม

2 กรกฎาคม 2564 สพฐ. โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่าน Video Conference กับศึกษานิเทศก์

12-16 กรกฎาคม 2564 สพฐ. โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์และสำนักทดสอบทางการศึกษา จัดพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาให้เข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดรูปแบบการพัฒนาแบบสมผสานอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ครั้งนี้เป็นการพัฒนาระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

21 กรกฎาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google form ทีมวิทยากรแกนนำ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ อาคาร ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

28 กรกฎาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมออนไลน์กับบุคลากรในสถานศึกษาในความรับผิดชอบตามนโยบายที่นายศุภพงษา จันทรังษ์ มอบหมายให้จัดการนิเทศออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙

30 มิถุนายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus group) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อน.1 1ท่าน คณะกรรมการดำเนินงาน 9 ท่าน ผู้บริหารโรงเรียน 5 แห่ง ผู้ปกครองนักเรียน 8 ท่าน ครูผู้สอนปฐมวัย 5 ท่าน ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯและศึกษานิเทศก์ รวม 2 ท่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อน.1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
ดูรูปทั้งหมด

29 มิถุนายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิทยากรแกนนำ โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน สืบสาน ต่อยอดโครงการ วิทยากรแกนนำจาก 8 โรงเรียน โดยมี ศน.ณฐกมล พูลเขตรกรม ผู้รับผิดชอบโครงการของ สพป.อุทัยธานี.1 ประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

29 มิถุนายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดทำขึ้น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพปอุทัยธานี เขต 1 ดูรูปทั้งหมด

27 มิถุนายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสนทนา (Focus group) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 มิถุนายน 2564 นายศุภพงษา จันทรัง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายอุทัย คำสีหา
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประชุมบุคลากร
กลุ่มนิเทศฯ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา การนิเทศภาคเรียนที่ 1/2564 การรับฟังผลการทำงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกภาพกิจกรรมทั้งหมด

9 มิถุนายน 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบปะคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลงานโรงเรียนขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามการพิจารณาผลงานของโรงเรียนในโครงการฯ โดยมีนายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.วิเชียร คนึงหมาย พร้อมด้วยคุณครูจาก 7 โรงเรียนให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

8-9 มิถุนายน 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลงานโรงเรียนขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ศน.วิเชียร คนึงหมาย ดำเนินการประเมินผลงานฯ ร่วมกับครูผู้สอนปฐมวัยฯ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกภาพกิจกรรมทั้งหมด

1 มิถุนายน 2564 รองฯ อุทัย คำสีหา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ในการวางแผนการนิเทศฯ ในสถานการณ์ของโรค Covid-19 เพื่อให้ได้ข้อมูลรายงาน สพฐ. บุคลากรโรงเรียนและผู้ออกนิเทศฯ ปลอดภัยจาก Covid-19 พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ นางมณฑาณี ด้วงชื่น จพง.ธุรการชำนาญงาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูรูปทั้งหมด

21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงานในที่ผ่าน งานที่กำลังดำเนินงาน และร่วมวางแผนการนิเทศสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายของท่านผู้บริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อให้งานได้ดำเนินต่อไปตามปกติ ทั้งนี้บุคลากรของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 และบุคลากรในสถานศึกษาต้องปลอดภัยจาก Covid-19 ประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

30 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ School Mis กล่าวรายงานโดย ผอ.ธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวปฏิบัติของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นบาน พ.ศ.2561 และเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลของนักเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาเมื่อจบปีการศึกษา ผู้เข้าประชุมได้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร ป.พ.1 ป.พ.2 และ ป.พ.3 ของทุกโรงเรียน พร้อมนี้ นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้พบปะและพูดคุยกับผู้เข้าประชุมฯ พิธีกรโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอ วิทยากรได้แก่ นายกิตติศักดิ์ กิจติยา ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง นายภูมิชน พรมสินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองขุยฯ น.ส.กุลวรางค์ บุญส่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จัดประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 แต่งตั้ง โดยมี ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Tese :RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้มอบหมายให้ธุรการโรงเรียน มาร่วมนำข้อมูลประเมิน RT ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

23 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL ในการระดมความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในระดับปฐมวัยสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT กรรมการสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง) เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2563 ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้แย บริสุทธิ์ ยุติธรรม คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ มอบหมายให้ รองฯ นิรันดร สุขสุวานนท์ เป็นประธานการประเมินผลการคัดลายมือของนักเรียนชั้น ป.2 "ลายมือสวยยกชั้น" ตามนโยบาของท่าน ศุภพงษา จันทรังษ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกอบด้วย รองฯ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 (อาคาร 2) สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือครู ทุกโรงเรียน ในการดำเนินงานการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 (RT) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนกระบวนการที่ "ศูนย์สอบ" กำหนด บรรยายโดย ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ต่อด้วย รองฯ อุทัย คำสีหา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการคัดลายมือของนักเรียนชั้น ป.2 "ลายมือสวยยกชั้น" ตามนโยบายของท่าน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ของสถานศึกษา พิธีกรดำเนินรายการโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

14 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ในนามประธานศูนย์สอบ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ ศูนย์สอบ และ สนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมเดินทางตรวจเตรียมเยี่ยมและให้กำลังใจกรรมการและนักเรียนในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

13 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ในนามประธานศูนย์สอบ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ ศูนย์สอบ และ สนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมเดินทางตรวจเตรียมเยี่ยมและให้กำลังใจกรรมการและนักเรียนในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจรับเอกสารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 พร้อมบุคลากร สพป.อุทัยธานี เขต 1 เพื่อเก็บรักษาและจัดเป็นสนามสอบ เตรียมพร้อมส่งมอบให้กรรมการศูนย์สอบนำไปยังสนามสอบ O-NET ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2564
11 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการดำเนินงานการทดสอบฯ ตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม วิทยากรโดย ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ พิธีกรโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ จัดประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

10 มีนาคม 2564 สพฐ. จัดสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน" ผ่าน Zoom โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานและทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย ภาคบ่าย นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายอุทัย คำสีหา และนายธงชัย มั่นสุข พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

8 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ พร้อมด้วย รองฯ วุฒิภัทร จูมโสดา รองฯ อุทัย คำสีหา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการดำเนินงานการทดสอบฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม วิทยากรโดย ศน.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ พิธีกรโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ จัดประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

8 มีนาคม 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 แต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการระดับศูนย์สอบได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานการทดสอบฯ เป็นไปตามที่ สทศ. กำหนด เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

25 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีเรื่องบรรจุในการประชุมประกอบด้วย -การออกเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. -การกำหนดเครื่องมือประเมินมาตรฐานโรงเรียน -การจัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือสวยยกชั้น (นักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน) พร้อมนี้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนที่นำมาแสดง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสว่างอารมณ์กลุ่มที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

8 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ศุภพงษา จันทรังษ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดสอบ แนวทางการดำเนินการ โรงเรียนที่แจ้งนักเรียนเข้ารับการทดสอบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพทั้งหมด

1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.ผอ.ศุภพงษา จันทรังษ์ ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานออกเป็น ๔ สาย เพื่อออกนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพบรรยากาศการออกโรงเรียน

สายที่ ๑ นำโดย รองฯ วุฒิภัทร จูมโสดา โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี กลุ่มเมือง ๑ / กลุ่มเมือง ๒

สายที่ ๒ และ ๓ นำโดย รองฯ นิรันดร สุขสุวานนท์ โรงเรียนในเขตอำเภอหนองขาหย่าง คลิก และอำเภอทัพทัน

สายที่ ๔ นำโดย รองฯ อุทัย คำสีหา โรงเรียนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์ สว่างฯ ๑ / สว่างฯ ๒ / สว่างฯ ๓


18 มกราคม 2564 กลุ่มนิเทศฯ นำโดย ผอ.ธงชัย มั่นสุข พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และ Coding ที่ สพฐ. จัดขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และ Coding ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรม

15 มกราคม 2564 กลุ่มนิเทศฯ จัดพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านการจัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลายเพื่อการนิเทศรูปแบบใหม่ ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยการนำ Google form มาใช้ในการนิเทศสถานศึกษา การประชุมผ่านจอภาพโดยใช้ Line และ Zoom มาใช้เพื่อลดการพบปะใกล้ชิดกัน ตามมาตรการของรัฐ วิทยากรโดย ศน.แสงแข คงห้วยรอบ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูรูปทั้งหมด

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และงานที่จะดำเนินต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ของงานในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ คลิกดูภาพทั้งหมด

15 ธันวาคม 2563 สพฐ.จัดให้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความรับรู้และทำความเข้าใจที่สามารถสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องทางต่างๆ ในส่วนของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำโดย รองฯ อุทัย คำสีหา นางอัชรา มณีรอด นางสุนทรี นวกุล นางจินดาพร แสงแก้ว และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ร่วมรับชม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

30 พฤศจิกายน 2563 รองอุทัย คำสีหา เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เพื่อจัดทำข้อมูลและสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูลของศึกษานิเทศก์ เมื่อออกนิเทศโรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

24 พฤศจิกายน 2563 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพทั้งหมด

17 พฤศจิกายน 2563 รองฯ อุทัย คำสิงหา เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกลุ่มนิเทศฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และกำกับดูแลกลุ่มนิเทศฯ พร้อมแจ้งนโยบายการบริหารงานของ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ได้ทราบและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

15 ธันวาคม 2563 สพฐ.จัดให้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความรับรู้และทำความเข้าใจที่สามารถสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องทางต่างๆ ในส่วนของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำโดย รองฯ อุทัย คำสีหา นางอัชรา มณีรอด นางสุนทรี นวกุล นางจินดาพร แสงแก้ว และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ร่วมรับชม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

30 พฤศจิกายน 2563 รองอุทัย คำสีหา เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เพื่อจัดทำข้อมูลและสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูลของศึกษานิเทศก์ เมื่อออกนิเทศโรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

24 พฤศจิกายน 2563 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3 อาคาร 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิกดูภาพทั้งหมด

17 พฤศจิกายน 2563 รองฯ อุทัย คำสิงหา เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกลุ่มนิเทศฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และกำกับดูแลกลุ่มนิเทศฯ พร้อมแจ้งนโยบายการบริหารงานของ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ได้ทราบและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด