ภาพกิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้น เมนู "ภาพกิจกรรม"
ดูได้ที่เมนู "ไลน์ข่าว"

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนฯ กลุ่มโรงเรียนสว่างแจ้งสบายใจ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ และนางสุนีย์ สมพงษ์ ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองขุยฯ และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมืองพระชนกจักรี นำโดย นางจินดาพร แสงแก้ว นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ นางสาวกมลนัทธ์ ศรีจ้อย ร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดหนองตางู ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนฯ กลุ่มโรงเรียนบึงคอกช้าง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ นางกมลนัทธ์ ศรีจ้อย ณ โรงเรียนบ้านคลองข่อย อ.สว่างอารมณ์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยากรโดย ศน.ธนวัฒน์ ทองวิชิต และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสุพจน์ มธุรส ผอ.กลุ่ม ICT และศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) รับฟังคำชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

29 พฤศจิกายน 2565 (เวลา13.00 น. – 15.00 น.) นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางจินดาพร แสงแก้ว และ นางสาวกนกรัชต์ โตเกิด ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Saw Naws Connect” กับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อนครูเพื่อพัฒนา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นายธนวัฒน์ ทองวิชิต นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ นางสาวบุญรักษา ราสี และนางสาวกนกรัชต์ โตเกิด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมศึกษานิเทศก์จัดประชุมการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรูปแบบโครงการใหม่ เพื่อให้การเขียนโครงการเป็นไปแนวทางเดียวกันบรรลุตามที่หน่วยงานกำหนด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายวิเชียร คนึงหมายศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย นางสาวศุภรดา สมัครเขตรการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗

๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑มอบหมายให้ นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินความพร้ัอมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวพรพรรณ พูลทอง และ
นางสาวอภิชญา โมคมูล ณ โรงเรียนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์

๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.บุญรักษา ราสี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้น ป.๑ และการประเมินผู้เรียน (NT) ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ สำหรับ สพท. ที่เป็นศูนย์สอบ ณ โรงแรมรเวอร์ไชด์ กรุงเทพมหานครฯ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑มอบหมายให้ นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินความพร้ัอมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวพรพรรณ พูลทอง และนางสาวอภิชญา โมคมูล ณ โรงเรียนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันระดับสถานศึกษา และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองฯ สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รองฯ สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ ตัวแทนจากเทศบาลเมืองฯผอ.โรงเรียนวัดหลวงราชาวาส ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประธานกลุ่มโรงเรียน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์การ จุดเน้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางขององค์กร มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน ประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก(อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการตั้ง “วิสัยทัศน์” ของ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางขององค์กร องค์กรมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมกันตั้ง “วิสัยทัศน์” โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ (อาคาร ๒) สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรมทั้งหมด