ติดต่อ
เบอร์กลุ่มนิเทศฯ
09 1028 9705

นายธงชัย  มั่นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
0815345117

นางจินดาพร  แสงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ (รก.1)
0926364954

นางสาวอัมพร  วัฒนวิกย์กิจ
ศึกษานิเทศก์(รก.2)
0810409215

นางขนิษฐา  เอี่ยมโอษฐ
ศึกษานิเทศก์

0979219018
 

นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
0934749484

นางสาวปทุมรัตน์  สีธูป

นางสาวบุญรักษา  ราสี
ศึกษานิเทศก์
0881726182

นางนิลุบล  กลั่นเขตรกิจ
ศึกษานิเทศก์
0876705355

นางสาวกนกรัชต์  โตเกิด
ศึกษานิเทศก์

0963864508

นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
ศึกษานิเทศก์
0946988874

นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
ศึกษานิเทศก์
0648425069

นางสาวแสงแข  คงห้วยรอบ
ศึกษานิเทศก์ (ช่วยราชการ สพฐ.)
0822251919

นางสุนีย์  สมพงษ์
ศึกษานิเทศก์
0896419697

นายนิสรรค์  นาควิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-9718735

น.ส.ดวงพร  หีบแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
097-1362199