โครงสร้าง ก.ต.ป.น.

นายเสรี  ขามประไพ
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   (ก.ต.ป.น.)
สพป.อุทัยธานี เขต 1

นางพันธุ์ระวี  วินัยพานิช

ผอ.โรงเรียนอนุบาลทัพทันฯ

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0895628740 

นางรจนา  เสมากูล

ผอ.โรงเรียนอนุบาลรจนา

กรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

081-8875568

นายสมเกียรติ  มาแก้ว

ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการศึกษาปฐมวัย) 

089-5667192

นายอภิวัฒน์  สืบสาย
ผอ.โรงเรียนอนุบาลทัพทันฯ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
081-0405351 


นางสาวสุภาวดี  เรียงครุฑ

ผอ.โรงเรียนวัดดอนกลอย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการวิจัยและประเมินผล) 

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา
ผู้รับบำนาญ

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารการศึกษา) 

นางณฐมน  เลี่ยมมาศ

ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมน

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 

นายธงชัย  มั่นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

083-5345117

น.ส.กนกรัชต ์  โตเกิด
ศึกษานิเทศก์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

096-3684508

[บทบาทหน้าที่ ก.ต.ป.น.]/ประกาศแต่งตั้งฯ

บทบาทหน้าที่ กตปน.doc
ประกาศ กตปน 18122566.pdf