คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สพป.อุทัยธานี เขต 1


นางพันธุ์ระวี  วินัยพานิช
ผอ.โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

081-0405351

นางรจนา  เสมากูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรจนา
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

081-8875568

นายสมเกียรติ  มาแก้ว
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการศึกษาปฐมวัย)

089-5667192

นายอภิวัฒน์  สืบสาย

ผอ.โรงเรียนวัดตลุกดู่
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

091-0254241

นางสาวสุภาวดี  เรียงครุฑ
ผอ.โรงเรียนวัดดอนกลอย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการวิจัยและประเมินผล

087-21400556

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา

ผู้รับบำนาญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารการศึกษา)

นางณฐมน  เลี่ยมมาศ
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)

089-5628740

นายธงชัย  มั่นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

081-5345117

นางสาวกนกรัชต์  โตเกิด
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1
ผู้ช่วยเลขานุการ

096-3684508