ข้อมูลทางด้านผลสัมฤทธ์  ทางการศึกษา

O-NET ปีการศึกษา [2566    ป.6   //   ม.3 ล่าสุด]
                           [2565]   [2564]   [2563]   [2562]   [2561]   [2560]
NT ปีการศึกษา  [2566 ล่าสุด]
                              [2565]   [2564]   [2563]   [2562]   [2561]   [2560]
RT ปีการศึกษา   [2566 ล่าสุด]    
                              [2565ล่าสุด]   [2564]   [2562]   [2561]   [2560]>

ผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน แยกเป็นปีการศึกษา
                [ปีการศึกษา 2561]
                [ปีการศึกษา 2562 ภาพรวม /กลุ่ม /โรงเรียน ]

LAS

ปีการศึกษา                                                   

 2552                      ป.2   ป.5   ม.2

 

 2551       อัตนัย ป.2   อัตนัย ป.5   อัตนัย ม.2    ปรนัย ป.2    ปรนัย ป.5    ปรนัย ม.2