ข้อมูล

ข้อมูลสถานศึกษาในโครงการต่าง ๆ 

>>>>โรงเรียนต้นแบบ   Best Practice   ด้านการส่งเสริมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ระดับ STANDARD ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี <<<<<

>>>โรงเรียนในโครงการอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๔  ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี<<<

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ  คลิก

บทสรุปผู้บริหาร  เข้าสู่ระบบ 

การใช้งานระบบ  เข้าสู่ระบบ   พร้อมคู่มือ