กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.อน.๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ออนไลน์) เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งฯ ประกอบด้วย นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ รอง ผอ.สพป.อน.๑นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.ขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ ศน.ธนัฎชัย จันทร์ชื่น นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ในส่วนของโรงเรียนร่วมประชุมออนไลน์ ณ โรงเรียนของแต่ละท่าน เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อน.๑ าพกิจกรรมทั้งหมด 

ปฏิทินงาน/กิจกรรม   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

-------------คลิกเข้าดู   เอกสารเผยแพร่ -------------

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใหม่ 15 ธันวาคม 2566