กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขก.๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.อน.๑ มอบหมายให้ นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฯ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้นำไปใช้ในการนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบได้ตรงตามที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๔ สพป.อน.๑


ปฏิทินงาน/กิจกรรม   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

-------------เอกสารเผยแพร่--------------

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใหม่ 15 ธันวาคม 2566